Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Галузь знань: 17 - Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітня програма: Цифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями.

Сьогодні сучасне виробництво неможливе без автоматизації та цифрових систем керування. Кожне підприємство зацікавлене в впровадженні новітніх цифрових технологій та систем керування у виробничий процес. Для цього необхідно достатня кількість підготовлених висококваліфікованих спеціалістів цієї області. Попит на фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій відчувають майже всі галузі промисловості України.

Спеціальність 174 є затребуваною та перспективною, особливістю підготовки цих спеціалістів є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп'ютерної техніки в галузі енергетики. Студенти не тільки працюють з сучасною обчислювальною технікою, але і застосовують її для створення інформаційних та цифрових систем керування, які сьогодні потрібні скрізь - від дому до великих промислових підприємств. Під час навчання студенти набувають знання з електроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, цифрові системи керування в енергетиці.

При підготовці освітньої програми задіяні результати виконання міжнародного проєкту «Просування у вищій освіті питань сталого розвитку та E-освіти» (Німеччина), зокрема, в частині управління енергоресурсами промислових підприємств (Ціль 12 – Відповідальне споживання та виробництво), що передбачає перехід до раціональних моделей споживання та виробництва енергетичних ресурсів.

Діяльність підприємств, орієнтованих на експорт продукції, повинна відповідати вимогам стандартів ISO. Освітяни забезпечують засвоєння студентами основ діючих міжнародних та вітчизняних стандартів в сфері виробництва продукції (енергетичних, екологічних, соціальних стандартів: ISO 9001, 14001, 45001, 50001), що сприяє вирішенню проблеми кадрового забезпечення підприємств кваліфікованими спеціалістами.

Сфера діяльності:

Фахівці спеціальності 174 обіймають керівні та інженерно-технічні посади у відділах автоматизації та експлуатації електро- та теплоустановок, виконують роботи по проектуванню, монтажу, випробовуванню та забезпеченню роботи автоматичних та інформаційно-вимірювальних систем в галузі енергетики.

Де можна працювати після закінчення навчання:

 • науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, центри та лабораторії інститутів і навчальних закладів енергетичного напрямку;
 • компанії з проектування та супроводу комп’ютеризованих, автоматизованих та інтелектуальних систем управління технологічними процесами в електроенергетиці;
 • компанії з створення прикладного програмного забезпечення;
 • ІТ-відділи державних та приватних підприємств нашої країни та зарубіжжя;
 • виробники систем управління технологічними процесами в електроенергетиці;
 • підприємства з автоматизованими системами енергопостачання в тому числі з нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії;
 • На яких посадах можна працювати після закінчення навчання:

 • інженер з комп’ютерних систем керування
 • інженер програміст
 • інженер з управління та обслуговування систем
 • інженер з програмного забезпечення
 • інженер з експлуатації та ремонту систем управління та комунікації
 • адміністратор мереж та баз даних
 • інженерно-технічні посади у відділах автоматизації та багато інш.
 • Перелік професій відповідно до класифікатору професій ДК 003:2010 зі змінами від 25.10.2021 приведено в освітньо-професійна програма вищої освіти «Цифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями».

  Підготовка майбутніх фахівців забезпечується:

 • вивченням дисциплін математичного та природничо-наукового циклів;
 • засвоєнням обчислювальної техніки, комп'ютерних та інформаційних технологій для моделювання та конструювання сучасних систем керування енергетичними ресурсами та технологіями;
 • потужної професійної та практичної підготовкою в області електротехніки та автоматизації, в тому числі вивчення теоретичних основ електротехніки, електромеханіки, технічної механіки, промислової електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів і систем автоматичного управління і регулювання та ін.
 • За період навчання в університеті, наші студенти отримують:

 • ґрунтовну комп'ютерну, загально технічну та технологічну підготовку для роботи на автоматизованих об'єктах електроенергетики; вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління класичними енергооб'єктами, так і тими що використовують відновлювані та альтернативні джерела енергії;
 • глибокі знання з теорії та практики різноманітних систем автоматики та керування енергетичними ресурсами та технологіями, а також з суміжних дисциплін: електротехніки, промислової електроніки, механіки, засобам і системам автоматичного керування і регулювання, мікропроцесорної і комп’ютерної техніки та інформаційним технологіям та ін.;
 • отримують навички розробляти, проєктувати та застосовувати сучасне програмне забезпечення в цифрових системах керування енергетичними ресурсами та технологіями на підставі інформації про них з врахуванням вимог до системи, експлуатаційних умов та відповідних нормативно-правових документів.
 • сучасні знання в галузі цифрових систем керування енергетичними ресурсами з врахуванням їх життєвого циклу та проєктування багаторівневих систем керування ними, збору даних та для формування бази даних параметрів процесів.
 • вміння створювати та експлуатувати комп'ютерно-інтегровані системи керування енергетичними ресурсами та технологіями, які забезпечують розв'язання задач координації функціонування систем та підсистем на основі баз даних параметрів процесів і систем керування ними.
 • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати системи автоматизації та керування електро- і енергетичними установками, що використовують традиційні та відновлювані джерела енергії для енерго- та тепло постачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об'єктів та споруд;
 • навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах енергетичних об’єктів;
 • Навчання студентів

  Для забезпечення ефективної підготовки фахівців студенти навчаються в сучасних лабораторіях та комп'ютерних класах які відповідають вимогам навчального процесу і рівню оснащеності аналогічних лабораторій провідних вузів України та світу. При підготовці студентів використовуються:

 • комп’ютерні класи, які оснащені сучасними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням;
 • навчальні центри та лабораторії компаній Schneider Electric, Sicame, ETI, Siemens, PhoenixСontact, СВ-Альтера;
 • використовуються навчальному процесі можливості Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика»;
 • різноманітні спеціалізовані лабораторії (електричних машин, електротехнічних матеріалів, метрології та вимірювальної техніки та інш.
 • Мобільність:

 • в рамках програм міжнародного співробітництва студенти мають можливість пройти практику або стажування у вищих навчальних закладах та на промислових підприємствах Німеччини та Польщі;
 • брати участь у проектах міжнародної академічної мобільності в країнах ЄС;
 • проходити навчання за дуальною формою.
 • Міжнародна академічна кредитна мобільність Erasmus+ K107 з:

 • Університетом Хаену, (Іспанія);
 • Університетом Леобену (Австрія);
 • Вроцлавським технічним університетом (Польща);
 • Університет Ройтлінгену (Німеччина);
 • Бранденбургський технічний університет (Німеччина)
 • Програма турецьких обмінів Мевлана.
 • Літні та зимові наукові школи.
 • Співпраця з підприємствами та бази проходження практик

  Невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців є практика студентів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь. Тому співробітники кафедри електротехніки дуже відповідально відносяться до цього питання: постійно розширюють ділові контакти з промисловими підприємствами та установами, підписують угоди для проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентами спеціальності " Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ".

  Під час навчальної та виробничої практик студенти під керівництвом закріплених викладачів кафедри відвідують промислові підприємства енергетичної галузі, де мають можливість побачити реальні об’єкти автоматизації, познайомитись з управлінням технологічними процесами та закріпити теоретичні знання.

  Кафедра електротехніки активно співпрацює з наступними організаціями та установами в сфері традиційної та альтернативної енергетики:

  dtek.jpg    facebook Twitter GooglePlus

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт