Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бібліотека кафедри

Навчальні посібники та підручники

Шкрабець Ф.П. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник [Текст] / Ф.П. Шкрабець, Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, О.Б. Іванов, В.І. Панченко, А.А. Колб. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 515 с.

Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший, «Електротехніка», присвячений електричним колам постійного струму, однофазного та трифазного змінного струму, магнітним колам та законам теорії електромагнітного поля, електричним вимірюванням. Подано закони електромеханіки та розглядаються основні типи електричних машин – трансформатор, асинхронна і синхронна машини змінного струму та машина постійного струму. Наведено основні відомості з теорії електроприводу, а також вимоги та заходи для запобігання ураження людини електричним струмом.

Другий розділ присвячено основам електроніки та мікропроцесорної техніки. В ньому викладено основні положення про процеси у напівпровідникових приладах, особливості побудови та принцип дії основних елементів електронної апаратури, основи цифрової техніки та принципи дії мікропроцесорних систем.

Для студентів спеціальностей напрямків «Гірництво» та «Інженерна механіка» вищих навчальних закладів.


Шкрабець Ф.П. Збірник задач з електротехніки та основ електроніки [Текст] / Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В. – Д: Національний гірничий університет, 2006 – 258 с.

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів при вивчені ними курсу електротехніки та основ електроніки в практичному аспекті (розгляд прикладних питань, розв’язування задач). 

Посібник має такі структурні особливості: складається з 13 глав, додатків і списку літератури. У свою чергу кожна глава має методично вмотивовану будову, спочатку подаються основні формули й рівняння стосовно певної теми навчального курсу; далі – достатня кількість прикладів розв’язування типових задач з основними положеннями і формулами, які полегшують розуміння програмового матеріалу; нарешті – самі задачі, призначені для самостійного розв’язку.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Гірництво».


Півняк Г.Г. Електричні машини: Навчальний посібник [Текст] / Півняк Г.Г., Довгань В.П., Шкрабець Ф.П. – Д.: Національний гірничий університет, 2003 – 327 с.

Розглядаються принципи будови та основні питання теорії і конструкції електричних машин, наведено аналіз сталих і перехідних процесів. Теорія електричних машин побудована на основі загальної теорії електромеханічного перетворення енергії. Особливу увагу приділено аналізу енергетичних співвідношень у машинах та їх параметрів.

Для студентів спеціальностей  напрямку «Електротехніка» вищих навчальних закладів.


Проектування ЕМ

Ципленков Д.В., Іванов О.Б. Проєктування електричних машин: Навч. посібник. НТУ "ДП" 2020

Розглянуто основні підходи до проектування і методики розрахунку електричних машин постійного струму та асинхронних двигунів при їх розробці та при ремонтно-відновлювальних роботах. Наведено додаткові дані з компонування та конструкції машин загальнопромислового та вибухозахищенного виконання.

Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка..


Oleksii B. Ivanov, Fedir P. Shkrabets, Jan Zawilak. Electrical generators driven by renewable energy systems. - Poland, Wroclaw, Wroclaw University of Technology, 2011 

The book is devoted to electric generators used for conversion of energy obtained from renewable energy sources such as wind, water, geothermal heat.

Книга посвящена электрическим генераторам переменного тока, которые используются для преобразования энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, таких как ветер, вода, геотермальное тепло.


Колб Ант. А. Теорія електроприводу: Навчальний посібник  [Текст] / Колб Ант.А., Колб А.А. – Д.: Національний гірничий університет, 2006 – 511 с.

Розглянуто основні питання теорії автоматизованого електроприводу, його властивості, статичні та динамічні характеристики розімкнутих і замкнутих систем, способи регулювання координат і розрахунок потужності.

Для студентів вищих навчальних закладів з напряму 0922 «Електромеханіка». Може бути використаний також студентами електротехнічних спеціальностей, аспірантами, науковцями у сферах проектування та експлуатації сучасних систем електроприводу. 


Російсько-український словник основних термінів та визначень з електротехніки та електричних машин  [Текст] / Укл. Ю.В. Куваєв. – Д.: НГАУ, 2001 – 216 с.

Словник вміщує близько 950 російських термінів та визначень з електротехніки, електричних машин та суміжних дисциплін: електротехнічних матеріалів, електропривода та інших з перекладом українською мовою, а також еквіваленти англійською мовою, короткі форми та синоніми при наявності їх у стандартах.

Призначений для студентів при вивченні та самоконтролю знань з електротехніки та електричних машин, а також дисциплін, в яких є такі розділи. Може бути використаний фахівцями-електротехніками як довідковий посібник з термінів і визначень електротехнічного профілю.

Електрифікація гірничого виробництва. Підручник для ВНЗ: У 2-х т.[Текст] / За ред. Л.О. Пучкова і Г.Г. Півняка – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2010. – Т. 1. - 503 с.; Т. 2. – 599 с.

Автори – провідні викладачі профільних ВНЗ України та Росії: Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний, А.Я. Рибалко (Національний гірничий університет, Україна) Л.О. Пучков, О.В. Ляхомський, Л.О. Плащанський, М.І. Чеботаєв, В.І. Щуцький (Московський державний гірничий університет, Росія);

Для студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки Електротехніка, Електромеханіка й Електротехнології. Може бути використаний студентами інших електроенергетичних спеціальностей, аспірантами, а також менеджерами та науковцями під час проектування й експлуатації систем електрифікації підприємств.

Даний підручник розвиває основні положення: теорії та практики електропостачання гірничих підприємств; впливу електроприводів на систему електропостачання; комплексу питань з проектування, монтажу й експлуатації систем рудникового електропостачання. Підручник складено у вигляді чотирьох розділів відповідно до різних спеціалізацій підготовки гірничих інженерів-електриків:
- Розділ 1. Загальні питання електрифікації гірничого виробництва;
- Розділ 2. Електрифікація відкритих гірничих робіт;
- Розділ 3. Електрифікація підземних гірничих робіт;
- Розділ 4. Електрифікація міського підземного будівництва.Півняк Г.Г. Основи вітроенергетики. Підручник [Текст] / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 335 с.

Викладено матеріали щодо природи та характеристик вітру, розвитку вітроенергетики у світі та в Україні, фізичних основ перетворення і використання енергії вітру. Розглянуто різні класи вітроенергетичних вітроустановок, їх структурні схеми, характеристики і конструкції, а також побудова основних конструктивних елементів. Значна увага приділена електрогенераторам як перетворювачам енергії вітру, режимам роботи та схемам з'єднань вітроелектричних установок, принципам управління і регулювання параметрів вітроелектричних установок. Висвітлені загальні питання екологічного впливу та економічної доцільності вітроенергетики.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії» напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології».


EMS1.jpg

Electrical materials science: textbook / Oleksandr Aziukovskyi, Dmytro Tsyplenkov, Andrii Kolb. Ministry of education and science of Ukraine Dnipro university of technology – Dnipro: DniproTech, 2022. – 184 p.

The regularities of processes and phenomena that occur in dielectric, conductive, semiconductor and magnetic materials used in electrical and electronic devices under the influence of energy of electric, magnetic and thermal fields are considered. The main feature of the textbook is detailed structuring of educational material, focusing largely on the distance form of learning, as well as demonstration of the close relationship of properties of various electrical materials and the basics of electrical engineering on specific examples.

The manual is intended for students of 141 "Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics" speciality, as well as students of other specialties..


ЕТМ.jpg

Електротехнічні матеріали: навч. посіб. / А.С. Головченко, Д.В. Ципленков, А.А. Колб, А.В. Ніколенко; Мін-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро: НТУ "ДП", 2021. – 184 с.

Розглянуто закономірності процесів і явищ, які відбуваються в діелектричних, провідникових, напівпровідникових і магнітних ма-теріалах, з яких виготовлені електротехнічні та електронні пристрої, під впливом енергії електричного, магнітного і теплового полів.

Основною особливістю посібника є детальна структуризація навчального матеріалу, що зорієнтовано значною мірою на дистанційну форму навчання з демонстрацією конкретних прикладів тісного вза-ємозв’язку властивостей різноманітних електротехнічних матеріалів з основами електротехніки..

Розрахован на студентів спеціальності Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а також студентів інших спеціальностей закладів вищої освіти.


ТОЕ1.png

Хілов В.С.Теоретичні основи електротехніки: підручник / В.С.Хілов. – Київ: видавництво “Каравела”, 2021. – 468 с.

Викладено теоретичні основи електротехніки в двох частинах: теорія лінійних і нелінійних електричних кіл в стаціонарних і перехідних режимах і теорія електромагнітного поля.

Для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для науково-технічних фахівців, що займаються сучасними проблемами в теорії і практиці електроенергетики та електромеханіки.


ТОЕ1_eng.png

Khilov V.S. Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering: textbook / V.S.Khilov; Ministry of Science and Education of Ukraine, National Mining University, 2018. – 467 p.

The Theory of Electrical Engineering is presented in three parts: the Basic Theories of Steady-State and Transients in Electrical Circuits and the Basic Theory of Electromagnetic Field.

For students of electrotechnical specialties of higher educational establishments, as well as for scientific and technical specialists dealing with modern problems in the theory and practice of electric power engineering and electromechanics.


d3pim.jpg

Ivanov O. Designing of three-phase induction motors: textbook / Oleksii Ivanov, Dmytro Tsyplenkov; Ministry of education and science of Ukraine Dnipro university of technology. – Dnipro: DniproTech, 2023. – 144 p.

The method of designing three-phase asynchronous motors during their development is considered. Additional data on windings, materials used in motors, and sizes of wires with different classes of insulation are given.

Recommended for students of specialty 141 - Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics..


Методичні матеріали до лабораторних та практичних занять з дисциплін

Електричні машини

 • ЕМ-1 (розділ: "Машини постійного струму")
 • ЕМ-2 (розділ: "Трансформатори")
 • ЕМ-3 (розділ: "Асинхронні машини")
 • ЕМ-4 (розділ: "Синхронні машини")
 • Electric machines

 • ЕМ-1 (section: DC Machines)
 • ЕМ-2 (section: "Transformers"))
 • ЕМ-3 (section "Induction machines")
 • ЕМ-4 (section "Synchronous Machines")
 • Електротехнічні матеріали

 • ЕТМ-1 (розділ: "Діелектричні матеріали")
 • ЕТМ-2 (розділ: "Магнітні матеріали")
 • Electrical materials

 • ETM-1 (section: "Dielectric materials")
 • ETM-2 (section: "Magnetic materials")
 • Теоретичні основи електротехніки (за розділами)

  Розділ 1: "Основи теорії кіл постійного струму"; "Основи теорії кіл гармонійного однофазного струму"

 • ТОЕ-1 – лабораторні роботи
 • ТОЕ-1 – практичні заняття
 • Розділ 2: "Трифазні кола", "Полігармонічні струми й напруги у однофазних і трифазних колах", "Перехідні процеси у лінійних електричних колах"

 • ТОЕ-2 – лабораторні роботи
 • ТОЕ-2 – практичні заняття
 • Розділ 3: «Нелінійні електричні кола постійного і змінного струмів", "Магнітні кола", "Перехідні процеси в колах з нелінійними елементами"

 • ТОЕ-3 – лабораторні роботи
 • ТОЕ-3 – практичні заняття
 • Theoretical foundations of electrical engineering (by sections)

  Section 1: "Fundamentals of the theory of DC circuits"; "Fundamentals of the theory of harmonic single-phase currents"

 • TFEE-1 - laboratory work
 • TFEE-1 - practical classes
 • Section 2: "Three-phase circuits", "Polyharmonic currents and voltages in single-phase and three-phase circuits", "Transients in linear electric circuits"

 • TFEE-2 - laboratory work
 • TFEE-2 - practical classes
 • Section 3: "Nonlinear electric circuits of direct and alternating currents", "Magnetic circuits", "Transients in circuits with nonlinear elements"

 • TFEE-3 - laboratory work
 • TFEE-3 - practical classes
 • Основи метрології та електричні вимірювання

 • ОМЕВ (Основи метрології та електричні вимірювання)
 • Fundamentals of metrology and electrical measurements

 • FMЕМ (Fundamentals of metrology and electrical measurements)
 • Основи вітроенергетики

 • ОВЕ (Основи вітроенергетики)
 • Спеціальні питання електричних машин

 • СПЕМ (Спеціальні питання електричних машин)
 • Special issues of electric machines

 • SIEM (Special issues of electric machines)
 • Електротехніка; Електротехніка та основи електроніки

 • ЕТ-1 (розділи: "Електричні кола" та "Основи електроніки")
 • ЕТ-2 (розділ: "Електричні машини")
 • Основи електропостачання гірничих підприємств

 • ЕТ-3 (розділ: "Основи електротехніки")
 • Інформаційні системи обліку енергії

 • ІСОЕ-д (Для студентів денної форми навчання)
 • ІСОЕ-з (Для студентів заочної форми навчання)
 • Основи електроенергетики та галузева термінологія

 • 035-д (Для студентів денної форми навчання)
 • 035-з (Для студентів заочної форми навчання)
 • Інтелектуальні системи керування та захисту

 • ІСКЗ (Інтелектуальні системи керування та захисту, ч. 1)
 • Методичні матеріали до курсового проектування

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ З ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
 • METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR COMPLETING A COURSE PROJECT ON ELECTRICAL MACHINES
 • Методичні вказівки до та оформлення студентських робіт

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ з підходів до виконання та оформлення студентських робіт (реферати, курсові роботи та проекти, звіти з практик)

 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт