Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бібліотека кафедри

Навчальні посібники та підручники

Шкрабець Ф.П. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник [Текст] / Ф.П. Шкрабець, Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, О.Б. Іванов, В.І. Панченко, А.А. Колб. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 515 с.

Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший, «Електротехніка», присвячений електричним колам постійного струму, однофазного та трифазного змінного струму, магнітним колам та законам теорії електромагнітного поля, електричним вимірюванням. Подано закони електромеханіки та розглядаються основні типи електричних машин – трансформатор, асинхронна і синхронна машини змінного струму та машина постійного струму. Наведено основні відомості з теорії електроприводу, а також вимоги та заходи для запобігання ураження людини електричним струмом.

Другий розділ присвячено основам електроніки та мікропроцесорної техніки. В ньому викладено основні положення про процеси у напівпровідникових приладах, особливості побудови та принцип дії основних елементів електронної апаратури, основи цифрової техніки та принципи дії мікропроцесорних систем.

Для студентів спеціальностей напрямків «Гірництво» та «Інженерна механіка» вищих навчальних закладів.


Шкрабець Ф.П. Збірник задач з електротехніки та основ електроніки [Текст] / Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В. – Д: Національний гірничий університет, 2006 – 258 с.

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів при вивчені ними курсу електротехніки та основ електроніки в практичному аспекті (розгляд прикладних питань, розв’язування задач). 

Посібник має такі структурні особливості: складається з 13 глав, додатків і списку літератури. У свою чергу кожна глава має методично вмотивовану будову, спочатку подаються основні формули й рівняння стосовно певної теми навчального курсу; далі – достатня кількість прикладів розв’язування типових задач з основними положеннями і формулами, які полегшують розуміння програмового матеріалу; нарешті – самі задачі, призначені для самостійного розв’язку.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Гірництво».


Півняк Г.Г. Електричні машини: Навчальний посібник [Текст] / Півняк Г.Г., Довгань В.П., Шкрабець Ф.П. – Д.: Національний гірничий університет, 2003 – 327 с.

Розглядаються принципи будови та основні питання теорії і конструкції електричних машин, наведено аналіз сталих і перехідних процесів. Теорія електричних машин побудована на основі загальної теорії електромеханічного перетворення енергії. Особливу увагу приділено аналізу енергетичних співвідношень у машинах та їх параметрів.

Для студентів спеціальностей  напрямку «Електротехніка» вищих навчальних закладів.


Проектування ЕМ

Ципленков Д.В., Іванов О.Б. Проєктування електричних машин: Навч. посібник. НТУ "ДП" 2020

Розглянуто основні підходи до проектування і методики розрахунку електричних машин постійного струму та асинхронних двигунів при їх розробці та при ремонтно-відновлювальних роботах. Наведено додаткові дані з компонування та конструкції машин загальнопромислового та вибухозахищенного виконання.

Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка..


Oleksii B. Ivanov, Fedir P. Shkrabets, Jan Zawilak. Electrical generators driven by renewable energy systems. - Poland, Wroclaw, Wroclaw University of Technology, 2011 

The book is devoted to electric generators used for conversion of energy obtained from renewable energy sources such as wind, water, geothermal heat.

Книга посвящена электрическим генераторам переменного тока, которые используются для преобразования энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, таких как ветер, вода, геотермальное тепло.


Колб Ант. А. Теорія електроприводу: Навчальний посібник  [Текст] / Колб Ант.А., Колб А.А. – Д.: Національний гірничий університет, 2006 – 511 с.

Розглянуто основні питання теорії автоматизованого електроприводу, його властивості, статичні та динамічні характеристики розімкнутих і замкнутих систем, способи регулювання координат і розрахунок потужності.

Для студентів вищих навчальних закладів з напряму 0922 «Електромеханіка». Може бути використаний також студентами електротехнічних спеціальностей, аспірантами, науковцями у сферах проектування та експлуатації сучасних систем електроприводу. 


Російсько-український словник основних термінів та визначень з електротехніки та електричних машин  [Текст] / Укл. Ю.В. Куваєв. – Д.: НГАУ, 2001 – 216 с.

Словник вміщує близько 950 російських термінів та визначень з електротехніки, електричних машин та суміжних дисциплін: електротехнічних матеріалів, електропривода та інших з перекладом українською мовою, а також еквіваленти англійською мовою, короткі форми та синоніми при наявності їх у стандартах.

Призначений для студентів при вивченні та самоконтролю знань з електротехніки та електричних машин, а також дисциплін, в яких є такі розділи. Може бути використаний фахівцями-електротехніками як довідковий посібник з термінів і визначень електротехнічного профілю.

Електрифікація гірничого виробництва. Підручник для ВНЗ: У 2-х т.[Текст] / За ред. Л.О. Пучкова і Г.Г. Півняка – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2010. – Т. 1. - 503 с.; Т. 2. – 599 с.

Автори – провідні викладачі профільних ВНЗ України та Росії: Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний, А.Я. Рибалко (Національний гірничий університет, Україна) Л.О. Пучков, О.В. Ляхомський, Л.О. Плащанський, М.І. Чеботаєв, В.І. Щуцький (Московський державний гірничий університет, Росія);

Для студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки Електротехніка, Електромеханіка й Електротехнології. Може бути використаний студентами інших електроенергетичних спеціальностей, аспірантами, а також менеджерами та науковцями під час проектування й експлуатації систем електрифікації підприємств.

Даний підручник розвиває основні положення: теорії та практики електропостачання гірничих підприємств; впливу електроприводів на систему електропостачання; комплексу питань з проектування, монтажу й експлуатації систем рудникового електропостачання. Підручник складено у вигляді чотирьох розділів відповідно до різних спеціалізацій підготовки гірничих інженерів-електриків:
- Розділ 1. Загальні питання електрифікації гірничого виробництва;
- Розділ 2. Електрифікація відкритих гірничих робіт;
- Розділ 3. Електрифікація підземних гірничих робіт;
- Розділ 4. Електрифікація міського підземного будівництва.Півняк Г.Г. Основи вітроенергетики. Підручник [Текст] / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 335 с.

Викладено матеріали щодо природи та характеристик вітру, розвитку вітроенергетики у світі та в Україні, фізичних основ перетворення і використання енергії вітру. Розглянуто різні класи вітроенергетичних вітроустановок, їх структурні схеми, характеристики і конструкції, а також побудова основних конструктивних елементів. Значна увага приділена електрогенераторам як перетворювачам енергії вітру, режимам роботи та схемам з'єднань вітроелектричних установок, принципам управління і регулювання параметрів вітроелектричних установок. Висвітлені загальні питання екологічного впливу та економічної доцільності вітроенергетики.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії» напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології».


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
 • ЕМ-1 (Машини постійного струму)
 • ЕМ-1 (Direct current machines)
 • ЕМ-2 (Трансформатори)
 • ЕМ-2 (Transformers)
 • ЕМ-3 (Асинхронні машини)
 • ЕМ-3 (Induction machines)
 • ЕМ-4 (Синхронні машини)
 • ЕМ-4 (Synchronous machines)
 • ЕМ-8 (Електротехніка, основи електроніки. Розділ „Електричні кола")
 • ЕМ-9 (Електротехніка, основи електроніки. Розділи "Трансформатори" та "Асинхронні машини")
 • ЕМ-10 (Електротехніка, основи електроніки. Розділи "Синхронні машини" та "Машини постійного струму")
 • ЕМ-12 (Електротехніка, основи електроніки. Розділ " Основи електроніки ")
 • ЕТМ-1 (Електроматеріалознавство)
 • TOE (Теоретичні основи електротехніки)
 • Методичні вказівки до курсового проектукання та оформлення студентських робіт

 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ посібник «Проектування трифазного синхронного генератора з постійними магнітами»
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ з підходів до виконання та оформлення студентських робіт (реферати, курсові роботи та проекти, звіти з практик)
 • © 2006-2021 Інформація про сайт