Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові видання


alt_en

Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2013 – 109 с.

Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергетики в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії альтернативних джерел. Показано, що для успішного впровадження різних нетрадиційних джерел енергії необхідно посилити, а в окремих випадках переглянути, комплексне забезпечення зацікавленості підприємств і організацій у використанні таких джерел, а саме: юридичне, економічне, технічне забезпечення.

Розрахована на фахівців ,які займаються розробкою та експлуатацією відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії, а також аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей. 


trad

Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – 333 с.

Проведено оцінку ресурсної бази України та узагальнено напрями розвитку її енергетичного потенціалу, встановлено напрями енергозбереження на основі традиційних і нетрадиційних технологій на урбанізованих та промислових територіях нашої держави. Розроблено наукові засади способів та технологій перетворення енергії нетрадиційних природних і техногенних джерел. Науково обґрунтовано створення принципів теплонасосних технологій використання підземних вод для опалення і водопостачання. Наведено геотермальні системи виробництва енергоносіїв. Розглянуто формування системи використання природних і техногенних енергетичних потоків на урбанізованих та промислових територіях України.

Призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін. 


13а.jpg

Шкрабець Ф.П. Підвищення безаварійності і рівня безпеки електричних мереж кар’єрів [Текст]: моногр. / Ф.П. Шкрабець, А.М. Гребенюк, О.І. Ковальов – Д.: Національний гірничий університет, 2011 – 233 с. – Рос. мовою

Подано результати досліджень процесів при замиканнях на землю і обривах проводів у кар’єрних розподільних і тягових мережах; розглянуто вплив характеру замикань і режиму заземлення нейтралі на експлуатаційну надійність, електробезпеку і працездатність засобів захисту; дано обґрунтування і рекомендації відносно реалізації систем захисного вимикання при обриві проводу, що забезпечують вимикання напруги до моменту дотику проводів землі або корпусів обладнання; наведено рекомендації з боротьби із наддопустимими зледеніннями і щодо забезпечення механічної стійкості проводів впливу кліматичних факторів.

Для фахівців, які працюють у гірничорудній галузі, а також для аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів і факультетів. 


15а.jpg

Екологічна та економічна складові використання геотехнічних систем України [Текст] / моногр. / Під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2011 – 223 с.

Запропоновано методологічний підхід до комплексного використання геотехнічних систем України, виходячи із економічної оцінки та екологічної компоненти впровадження. Обґрунтовано, що основу енергетичної безпеки складає вугілля, і саме на удосконалення технології його розробки спрямовані дослідження даної монографії. Надані рекомендації щодо збагачення та переробки енергетичної та мінеральної сировини при змінному якісному складі, що орієнтується на комплексність та селективність їх використання. Запропонований підхід до енергопостачання та живлення підземних споживачів рудних та вугільних шахт. 

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних закладів та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін. 


2а.jpg

Вареник  Є.О.  Забезпечення безпеки та ефективності шахтних електроустановок [Текст] / Є.О. Вареник, С.І. Випанасенко, В.С. Дзюбан, Н.А. Шидловська, Ф.П. Шкрабець. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 334 с.

Викладені результати створення пристрою захисного відключення для дільничних мереж напругою до 1200 В, теоретичне обґрунтування і практична реалізація способу визначення фази мережі з ушкодженою ізоляцію, результати розробки методу і пристрою виміру ємності й автоматичного настроювання режиму компенсації ємнісних струмів витоку на основі замкнутої системи керування, також функціональна та принципіальна схеми системи захисту від струмів витоку для шахтних мереж напругою 1200 В.

Викладені результати створення пристрою захисного відключення для дільничних мереж напругою до 1200 В, теоретичне обґрунтування і практична реалізація способу визначення фази мережі з ушкодженою ізоляцію, результати розробки методу і пристрою виміру ємності й автоматичного настроювання режиму компенсації ємнісних струмів витоку на основі замкнутої системи керування, також функціональна та принципіальна схеми системи захисту від струмів витоку для шахтних мереж напругою 1200 В.

Розглянуто вплив заземлення нейтралі на складові аварійних струмів і параметри нульової послідовності при однофазних замиканнях на землю в розподільних мережах напругою 6 кВ, характер і ступінь впливу параметрів ізоляції мереж відносно землі на значення і взаємні фазові співвідношення параметрів нульової послідовності та аварійних струмів при різних режимах роботи нейтралі. Наведені розроблені методи і пристрій безупинного контролю і виміру активного опору ізоляції і ємності відносно землі, засновані на накладанні на мережу бі-частотних оперативних сигналів, а також новий принцип дії і пристрій селективного захисту від несиметричних ушкоджень. Також наведені шляхи забезпечення безпеки та енергетичної ефективності шахтного електровозного транспорту з індуктивною передачею енергії.

Для фахівців, які працюють у вугільній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів.


8а.jpg

Півняк Г.Г. Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт [Текст] / Півняк Г.Г., Шкрабець Ф.П., Заїка В.Т., Разумний Ю.Т. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 206 с.

Розглядається проблема розвитку наукових та методологічних основ електропостачання і електрозбереження для об’єктів електроенергетичного комплексу вугільної шахти, а також їх надійність та безпечність. Дано обґрунтування принципів декомпозиції систем електропостачання за рівнем узагальнення електричних навантажень, розкриті нові властивості і характер залежностей техніко-економічних показників шахтних різнорідних електричних мереж стосовно точності визначення розрахункових електричних навантажень, виявлені зв’язки і співвідношення між енергетичними і технологічними параметрами гірничих машин, визначений потенціал електрозбереження на виробничих ділянках і межі регулювальної спроможності енергоємних установок, обґрунтовані нові підходи до енергоконтролю гірничої техніки на підземних роботах.

Для фахівців, які працюють у вугільній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів. 


10а.jpg

Шкрабец Ф.П. Анализ параметров и процессов в шахтных электрических сетях  [Текст] / Ф.П. Шкрабец, Н.А. Шидловская, В.С. Дзюбан, Е.А. Вареник – Д.: Национальный горный университет, 2003 – 151 с.

Изложены результаты исследований параметров изоляции участковых электрических сетей угольных шахт и влияние их на процессы, протекающие в цепях электрооборудования в силовых сетях систем электроснабжения при утечках и замыканиях на землю. Повышение номинального напряжения и применение сложных электронных схем в аппаратах защиты привело к необходимости создания и внедрения аппаратов, снижающих токи утечки на землю, в том числе ток через человека, оказавшегося под напряжением, и обеспечивающих требуемые параметры надежности, точности и чувствительности при применении нестабильных элементов, таких как транзисторы, реле и др. Потребовалось также решение вопросов технологичности и повышения ремонтопригодности аппаратов за счет такого построения их схем, при котором обеспечивается взаимозаменяемость нестабильных элементов без необходимости дополнительной регулировки устройств.

Для специалистов, работающих в угольной отрасли, а также для аспирантов и студентов электротехнических специальностей горных вузов и факультетов.


7а.jpg

Сокил А.М. Проблемы энергосбережения и надежности в технологиях добычи и переработки россыпей [Текст] / Сокил А.М., Скосырев В.Г., Шкрабец Ф.П. – Д.: Полиграфист, 2000 – 195 с.

В монографии освещается концепция энергосбережения, принятая на Вольногорском горно-металлургическом комбинате. Рассматриваются особенности эксплуатации электрических сетей напряжением в условиях горно-обогатительных предприятий, возможности повышения эксплуатационный надежности питающих и распределительных сетей напряжением 6 кВ, электро- и технологического оборудования, насосных агрегатов, а также вопросы автоматизации управления электропотреблением и компенсации реактивной мощности.

Книга предназначена для специалистов, работающих в горной отрасли, а также для студентов и аспирантов электротехнических специальностей горных вузов. 


5а.jpg

Волотковский С.А. Электроснабжение угольных шахт [Текст] / Волотковский С.А., Разумный Ю.Т., Пивняк Г.Г., Тесленко В.И., Шкрабець Ф.П., Белый М.М. – М., Недра, 1984, 376 с.

Приведены общие сведения об электроснабжении и электроустановках новых и реконструируемых угольных шахт. Даны характеристики современных потребителей электроэнергии, определены категории электроприемников. Рассмотрены вопросы развития электропотребления, выбора напряжения электроприемников и электрических сетей. 

Изложена методика определения электрических расчетных нагрузок, расхода электроэнергии и компенсации реактивных нагрузок. Освещены современные принципы электроснабжения и построения надежных и безопасных схем распределения электроэнергии. Уделено внимание вопросам оптимизации схем электроснабжения и создания автоматизированной системы проектирования. Отражены изменения и новые направления в области электрификации угольных шахт. 

Для инженерно-технических работников угольных шахт. 


6а.jpg

Справочник по разработке крутых и крутонаклонных угольных пластов [Текст] / Под общ. ред. С.С. Гребенкина, В.Л. Иванова, Ю.В. Куваева. – Донецк: Донуги, 1994 – 326 с.

В справочнике приведены схемы вскрытия и подготовки шахтных полей и системы разработки крутых пластов Донбасса в зависимости от условий их залегания, способы и средства крепления и управления горным давлением, технологические схемы очистной выемки, проведения и поддержания горных выработок; содержатся сведения о конструкциях и выборе параметров крепей и горных машин для очистных и подготовительных выработок при использовании электро- и пневмоэнергии; изложены методы борьбы с внезапными выбросами угля и газа.

Материал справочник носит характер единого инструктивного документа по эксплуатации современных шахт с крутым залеганием угольных пластов. 

Справочник предназначен для инженерно-технических работников шахт и производственных объединений, может быть полезен инженерам-конструкторам, создающим новую технику, а также рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов горных вузов и техникумов.


11а.jpg

Пивняк Г.Г. Несимметричные повреждения в электрических цепях  [Текст] / Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П. – М.: Недра, 1993. – 192 с.: ил.

Изложена методика расчета токов и напряжений нулевой последовательности в случае несимметричных повреждений при различных режимах работы нейтрали и широком изменении параметров распределительной сети. Приведены характеристики существующих средств защиты от несимметричных повреждений и результаты исследования на работоспособности, а также новые устройства защиты.

Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией средств защиты и автоматики в распределительных сетях открытых горных работ.


4а.JPG

Пивняк Г.Г. Релейная защита электроустановок на открытых горных работах [Текст] / Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П., Горбунов Я.С. – М.: Недра, 1992. – 240 с.

Описаны техника релейной защиты распределительных сетей и установок на открытых горных работах, особенности эксплуатации и основные виды повреждений и ненормальных режимов работы электрических сетей и электроприемников. Даны практические методы расчета параметров аварийных режимов, выбора средств релейной защиты и ее элементов. Приведены методы защиты основного электрооборудования и сетей напряжением выше 1000 В, а также современные средства защиты электросетей карьеров и разрезов от замыканий и утечек на землю.

Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией карьерных сетей и оборудования.


Шкрабець Ф.П. Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт. Монографія [Текст] / Ф.П. Шкрабець, О.В. Остапчук; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014.– 157 с.

З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копа-лин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких го-ризонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на більш високий клас напруги як мінімум живлячих (стовбурних) шахтних мереж. Зазначений захід передбачає встановлення безпосередньо в шахті підстанції з первинною напругою 35 кВ, що у свою чергу вимагає вирішення комплексу питань, пов'язаних з технічною реалізацією і створенням безпечних умов експлуатації високовольтних електро-установок в умовах шахт.

Для фахівців, які працюють у гірничовидобувній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів.


Ветроэнергетика.jpg

Ветроэнергетика, Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике: монография / С.В. Тарасов, Ф.П. Шкрабец, В.А. Задонцев, С.В. Отчич; под общ. ред. В.А. Дзензерского и Г.Г. Пивняка; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. - 156 с.

Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и оффшорной ветроэнергетики с указанием долей ведущих стран мира по развитию указанного вида альтернативной энергетики, последние научные достижения и технические разработки в области ветроэнергетики, позволяющие определить основные направления развития научно-технического прогресса в указанной сфере и основные тенденции развития мирового рынка ветроэнергетики. 

Для специалистов, работающих в сфере разработки, строительства и эксплуатации ветроэнергетических систем, а также для аспирантов и студентов специальности "Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии".


Міжнародна науково-практична конференція енергозбереження та енергоефек-тивність – 2019. Збірник тез. Дніпро. НТУ "ДП". 28-29 листопада 2019 р.

Обговорення проблем енергозбереження та енергоефективності, а та-кож актуальних питань, що виникають при розробці та експлуатації електрообладнання, економічних та екологічних аспектів електроене-ргетики, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

Матеріали друкуються в редакційній обробці авторів.

© 2006-2021 Інформація про сайт