Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові видання


alt_en

Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2013 – 109 с.

Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергетики в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії альтернативних джерел. Показано, що для успішного впровадження різних нетрадиційних джерел енергії необхідно посилити, а в окремих випадках переглянути, комплексне забезпечення зацікавленості підприємств і організацій у використанні таких джерел, а саме: юридичне, економічне, технічне забезпечення.

Розрахована на фахівців ,які займаються розробкою та експлуатацією відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії, а також аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей. 


trad

Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – 333 с.

Проведено оцінку ресурсної бази України та узагальнено напрями розвитку її енергетичного потенціалу, встановлено напрями енергозбереження на основі традиційних і нетрадиційних технологій на урбанізованих та промислових територіях нашої держави. Розроблено наукові засади способів та технологій перетворення енергії нетрадиційних природних і техногенних джерел. Науково обґрунтовано створення принципів теплонасосних технологій використання підземних вод для опалення і водопостачання. Наведено геотермальні системи виробництва енергоносіїв. Розглянуто формування системи використання природних і техногенних енергетичних потоків на урбанізованих та промислових територіях України.

Призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін. 


15а.jpg

Екологічна та економічна складові використання геотехнічних систем України [Текст] / моногр. / Під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2011 – 223 с.

Запропоновано методологічний підхід до комплексного використання геотехнічних систем України, виходячи із економічної оцінки та екологічної компоненти впровадження. Обґрунтовано, що основу енергетичної безпеки складає вугілля, і саме на удосконалення технології його розробки спрямовані дослідження даної монографії. Надані рекомендації щодо збагачення та переробки енергетичної та мінеральної сировини при змінному якісному складі, що орієнтується на комплексність та селективність їх використання. Запропонований підхід до енергопостачання та живлення підземних споживачів рудних та вугільних шахт. 

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних закладів та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін. 


2а.jpg

Вареник  Є.О.  Забезпечення безпеки та ефективності шахтних електроустановок [Текст] / Є.О. Вареник, С.І. Випанасенко, В.С. Дзюбан, Н.А. Шидловська, Ф.П. Шкрабець. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 334 с.

Викладені результати створення пристрою захисного відключення для дільничних мереж напругою до 1200 В, теоретичне обґрунтування і практична реалізація способу визначення фази мережі з ушкодженою ізоляцію, результати розробки методу і пристрою виміру ємності й автоматичного настроювання режиму компенсації ємнісних струмів витоку на основі замкнутої системи керування, також функціональна та принципіальна схеми системи захисту від струмів витоку для шахтних мереж напругою 1200 В.

Викладені результати створення пристрою захисного відключення для дільничних мереж напругою до 1200 В, теоретичне обґрунтування і практична реалізація способу визначення фази мережі з ушкодженою ізоляцію, результати розробки методу і пристрою виміру ємності й автоматичного настроювання режиму компенсації ємнісних струмів витоку на основі замкнутої системи керування, також функціональна та принципіальна схеми системи захисту від струмів витоку для шахтних мереж напругою 1200 В.

Розглянуто вплив заземлення нейтралі на складові аварійних струмів і параметри нульової послідовності при однофазних замиканнях на землю в розподільних мережах напругою 6 кВ, характер і ступінь впливу параметрів ізоляції мереж відносно землі на значення і взаємні фазові співвідношення параметрів нульової послідовності та аварійних струмів при різних режимах роботи нейтралі. Наведені розроблені методи і пристрій безупинного контролю і виміру активного опору ізоляції і ємності відносно землі, засновані на накладанні на мережу бі-частотних оперативних сигналів, а також новий принцип дії і пристрій селективного захисту від несиметричних ушкоджень. Також наведені шляхи забезпечення безпеки та енергетичної ефективності шахтного електровозного транспорту з індуктивною передачею енергії.

Для фахівців, які працюють у вугільній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів.


8а.jpg

Півняк Г.Г. Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт [Текст] / Півняк Г.Г., Шкрабець Ф.П., Заїка В.Т., Разумний Ю.Т. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 206 с.

Розглядається проблема розвитку наукових та методологічних основ електропостачання і електрозбереження для об’єктів електроенергетичного комплексу вугільної шахти, а також їх надійність та безпечність. Дано обґрунтування принципів декомпозиції систем електропостачання за рівнем узагальнення електричних навантажень, розкриті нові властивості і характер залежностей техніко-економічних показників шахтних різнорідних електричних мереж стосовно точності визначення розрахункових електричних навантажень, виявлені зв’язки і співвідношення між енергетичними і технологічними параметрами гірничих машин, визначений потенціал електрозбереження на виробничих ділянках і межі регулювальної спроможності енергоємних установок, обґрунтовані нові підходи до енергоконтролю гірничої техніки на підземних роботах.

Для фахівців, які працюють у вугільній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів. 


Шкрабець Ф.П. Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт. Монографія [Текст] / Ф.П. Шкрабець, О.В. Остапчук; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014.– 157 с.

З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копа-лин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких го-ризонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на більш високий клас напруги як мінімум живлячих (стовбурних) шахтних мереж. Зазначений захід передбачає встановлення безпосередньо в шахті підстанції з первинною напругою 35 кВ, що у свою чергу вимагає вирішення комплексу питань, пов'язаних з технічною реалізацією і створенням безпечних умов експлуатації високовольтних електро-установок в умовах шахт.

Для фахівців, які працюють у гірничовидобувній галузі, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей гірничих вузів та факультетів.


Міжнародна науково-практична конференція енергозбереження та енергоефек-тивність – 2019. Збірник тез. Дніпро. НТУ "ДП". 28-29 листопада 2019 р.

Обговорення проблем енергозбереження та енергоефективності, а та-кож актуальних питань, що виникають при розробці та експлуатації електрообладнання, економічних та екологічних аспектів електроене-ргетики, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

Матеріали друкуються в редакційній обробці авторів.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт