Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

Основною метою кафедри є надання студентам глибоких теоретичних знань та необхідних практичних навичок й уміння з дисциплін, які викладаються, для використання їх у процесі подальшого навчання та у виробничій діяльності за обраною спеціальністю. Технічний стан та оснащеність лабораторій відповідають вимогам навчального процесу та рівню оснащеності аналогічних лабораторій провідних вищих навчальних закладів.

Кафедра створена у квітні 1966 року згідно з наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти № 199 від 05.04.66 р. про реорганізацію кафедр Дніпропетровського гірничого інституту як загальноосвітню електротехнічного напряму. На підставі цього наказу з 01 вересня 1966 р. кафедру загальної електротехніки було поділено на дві кафедри: електротехніки і електричних машин (наказ по ДГІ № 164-л від 08 квітня 1966 р.). Створення кафедри було викликано необхідністю поліпшення електротехнічної підготовки студентів за розділами електромеханічного перетворення енергії з урахуванням новітніх досягнень у теорії електричних машин та електротехнічних матеріалів, а також з метою глибокого вивчення нових технічних рішень у проектуванні, конструюванні й технології виробництва сучасних і перспективних електричних машин та пристроїв.

У перші роки після створення кафедри колектив створював і модернізував учбово-лабораторну базу, розробляв навчальні посібники і методичні вказівки до лабораторного практикуму і курсового проектування, впроваджував технічні засоби навчання і контролю знань студентів.

У 1976 р. була завершена корінна реконструкція лабораторії електричних машин, в результаті якої по рівню технічного оснащення і іншим можливостям вона стала повністю відповідати вимогам практичної підготовки фахівців електротехнічного профілю. У подальші роки були підготовлені і впроваджені в учбовий процес необхідні навчально-методичні матеріали, у тому числі чотири збірника методичних вказівок до лабораторних робіт, методичні вказівки до виконання курсових проектів по розділах "Машини постійного струму", "Трансформатори", "Асинхронні виконавчі двигуни", а також методичні вказівки по виконанню контрольних робіт для студентів-заочників. Усе це дозволило вже до кінця 70-х років створити сучасну і тепер учбову лабораторію електричних машин, що дозволяє проводити лабораторний практикум з основних розділів дисципліни "Електричні машини": машини постійного струму, асинхронні машини, трансформатори і синхронні машини.

У 1985 р. була створена нова лабораторія електротехнічних матеріалів, оснащена вісьмома універсальними лабораторними столами і однією високовольтною випробувальною установкою; сучасними засобами виміру параметрів і дослідження властивостей електротехнічних матеріалів, а також спеціально виготовленими барвистими плакатами, на яких приведені класифікація, сфери застосування електротехнічних матеріалів, основні характеристики електроізоляційних матеріалів та ін. По дисципліні "Електротехнічні матеріали" розроблена відповідна навчально-методична література.

У 2011 році в зв’язку з отриманням ліцензії з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за освітньо – кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра за спеціальністю 7(8).05070107 “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”, кафедра стала випускаючою і наказом ректора було змінено її назву – кафедра відновлюваних джерел енергії.

Сьогодні на кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, три доктора технічних наук - професора, сім кандидатів технічних наук - доцентів. Всі викладачі є провідними вченими, які активно здійснюють наукові дослідження і розробки в галузі електротехніки та електротехнологій, в тому числі і відновлюваних джерел енергії.

На кафедрі створені три професійно спеціалізовані сучасні лабораторії, які оснащені діючими навчальними та випробувальними стендами; працює два класи ПЕОМ, об'єднаних у мережу з виходом в Інтернет. У процесі виконання науково-дослідних робіт створено ряд установок для навчального процесу та науково-дослідних стендів з використанням відновлюваних джерел енергії. На кафедрі працюють мініфотогальванична електростанція, сонячний колектор та вітроенергетична установка.

За період навчання в університеті, наші студенти отримують:

 • ґрунтовну комп'ютерну, загально технічну та технологічну підготовку для роботи як на електро- і енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електроенергетичних об'єктах; вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб'єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;
 • глибокі знання з теорії та практики різноманітних перетворювачів енергії (вітрової, сонячної, геотермальної низько потенціальної, енергії малих річок, вторинних енергоресурсів промислових підприємств та інших нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії), а також з суміжних дисциплін: електротехніки, промислової електроніки, механіки, засобам і системам автоматичного керування і регулювання, мікропроцесорної і комп’ютерної техніки та інформаційним технологіям та ін.;
 • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати електро- і енергетичні установки, що використовують традиційні та відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об'єктів та власні будинки чи споруди;
 • навички виконання науково-дослідних робіт по створенню нових типів тепло- та електрогенеруючого обладнання, що використовують як традиційні, так і відновлювані джерела енергії;
 • навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних та традиційних джерел енергії;
 • студенти, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівням "магістр", на час вступу до магістратури обов'язково мають публікації та доповіді на конференціях різного рівня;
 • кращі студенти проходять практику і стажування за кордоном (в Польщі та Німеччині).
 • Ґрунтовна та всебічна підготовка наших фахівців відкриває великі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики: на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, теплових електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, промислових, сільськогосподарським та комунально-побутових підприємствах, науково дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму. Первинні посади випускників: інженер-електрик, інженер по електрообладнанню, інженер-конструктор, інженер по налагодженню, випробуванню та ремонту електрообладнання, інженер-проектувальник, інженер-дослідник, науковий співробітник, фахівець з використання нетрадиційних та вторинних джерел енергії промислових виробництв.

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт