Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Цыпленков

Ципленков Дмитро Володимирович

(Народився у 1975 р.)

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електротехніки

Закінчив Державну гірничу академію України у 1997 р.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів", кваліфікація "інженер-електромеханік"

К.т.н. (2002 р.) Тема дисертації - "Пристрої спостереження у асинхронному електроприводі з векторним керуванням" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Доцент з 2004 р.

Сфера наукових інтересів:

Електричні машини, вітроенергетика, відновлювана енергетика

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-0378-5400

Scopus Author ID: 55998534500

Web of science ResearcherID: C-4358-2018

https://publons.com/researcher/1975343/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CIq5tPIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Основні публікації:

Шкрабець Ф.П. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник [Текст] / Ф.П. Шкрабець, Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, О.Б. Іванов, В.І. Панченко, А.А. Колб. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 515 с.

Шкрабець Ф.П. Збірник задач з електротехніки та основ електроніки [Текст] / Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В. – Д: Національний гірничий університет, 2006 – 258 с.

Півняк Г.Г. Основи вітроенергетики. Підручник [Текст] / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 335 с.

Ципленков Д.В. Проектування електричних машин: Навч. посібник [Текст] /Навч. посібник / Ципленков Д.В.,Куваєв Ю.В., Іванов О.Б., Бобров О.В. (за ред. проф. Шкрабця Ф.П.) – Дніпро: НТУ "ДП", 2018. – 408 с.

Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – 333 с.

Оптимизация режимов работы воздушных поршневых компрессорных систем для производства и распределения сжатого воздуха: монография /А.В. Бобров, С.И. Выпанасенко, Д.В. Цыпленков; под общ. ред. К.А. Шидловського; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 144 с.

Shkrabets, F.P., Tsyplenkov, D.V., Kolb, A.A., Grebenuk, A.N. and Panchenko, V.I. Improved Design of Low-Speed Inductor Generator for Wind Turbines with Vertical Axis of Rotation"", Journal Article Mechanics, Materials Science & Engineering, 15, 2018, ISSN: 2412-5954.

Machine-transformer units for wind turbines / Панченко В.И., Цыпленков Д.В., Гребенюк А.Н., Кириченко М.С., Бобров А.В. // Електротехніка і електромеханіка: науково-практ.журнал. - Х.: НТУ «ХПІ», 2016. - №1. – С. 33-37. doi: 10.20998/2074-272X.2016.1.06 ISSN (print) 2074-272X

Justification of the optimum operation of electromechanical system for production and distribution of pressurized air / O.V. Bobrov, D. V.Tsyplenkov, A. M. Grebeniuk, M.S.Kyrychenko // Науковий вісник Національного гірничого університету : НГУ, 2019. – № 2. – С. 132 – 137."

Самойленко А.А. Активная система защиты водителя от ослепления встречным транспортом / А.А. Самойленко, Д.В. Ципленков // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. -техн. зб. - 2015. - Вип. 93. – С. 135-139.

Aziukovskyi A.A. Forming the current of underground metal pipelines by the high-frequency components of cathodic stations output signal / А.А. Aziukovskyi, D.V. Tsyplenkov // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. -техн. зб. - 2015. - Вип. 95. – С. 123-129.

Ципленков Д.В. Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії В елементах систем електропостачання / Д.В. Ципленков, П.Ю. Красовський // Електротехніка та Електроенергетика: наук. Техн. журнал. – 2015. № 1'2015. C. 77-82.

Панченко В.І. Характеристики електрогенератора вітроустановки з вертикальною віссю обертання / В.І. Панченко, Д.В. Ципленков, М.О. Леонова, В.В. Кириченко // Електрифікація транспорту – Технічний журнал. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ ім. Лазаряна, 2016 № 11 С. 36-43

Усовершенствование конструкции генераторов для ветроустановки с аэродинамической мультипликацией / Панченко В.И., Цыпленков Д.В., Кириченко М.С., Федоров С.И., Гребенюк А.Н. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. - №11(1183). – С.102-109

Машинно-трансформаторний агрегат для вітроенергетичних установок / В.І. Панченко, Д.В. Ципленков, А.М. Гребенюк, М.С. Кириченко, О.В. Бобров // Електротехніка і електромеханіка: науково-практ.журнал. - Х.: НТУ «ХПІ», 2016. - №1. – С. 33-37.

Ципленков Д.В. Анализ ветровых потоков в условиях породных хвостохранилищ/ Д.В. Ципленков, А.А. Суворкін // Наук.-техн. збірник Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: 2017. Вип. 98. С. 74 - 78.

Ципленков Д.В. Проблемы электрических систем с распредленной генерацией/ Д.В. Ципленков, А.А. Суворкін // Наук.-техн. збірник Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: 2018. Вип. 100. С. 14 - 19.

Мещеряков Л.І. Програмне забезпечення інформаційної системи розрахунку основних параметрів сонячних установок / Л.І. Мещеряков, Д.В. Ципленков, Я.К. Жарко // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. : НГУ, 2018. – № 100. – С. 108-115.

Загальна кількість публікацій52з них:

- Монографій -2

- Підручників, навчальних посібників - 6;

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 4;

- Статей у фахових виданнях - 28;

- методичних розробок – 11;

- патентів та авторських свідоцтв – 1;

Участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент

Офіційний опонент здобувача Балійчук О.Ю., к.т.н., 05.22.09, захист 24.12.2015 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи "Підвищення терміну служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму"

Офіційний опонент здобувача Немудрий І.Ю., к.т.н. 05.09.03, захист 18.12.2015 р., спеціалізована вчена рада Д.08.080.07 при Державному ВНЗ "Національний гірничий університет". Тема роботи: "Підвищення ефективності електромеханічної системи вітроелектричних установок з аеродинамічною мультиплікацією"

Офіційний опонент здобувача Новіков В.Ф., к.т.н., 05.22.09, захист 30.06.2016 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи "Визначення раціональних параметрів тягового лінійного двигуна для високошвидкісного електротранспорту".

Офіційний опонент здобувача Друбецький А.Ю., к.т.н., 05.22.09, захист 24.03.2018 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи " Удосконалення системи взаємного навантаження тягових двигунів постійного та пульсуючого струму".

Керівництво аспірантами

Суворкін Олександр Олександрович – з 2017 року.

· Ципленков Д.В. Анализ ветровых потоков в условиях породных хвостохранилищ/ Д.В. Ципленков, А.А. Суворкін // Наук.-техн. збірник Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: 2017. Вип. 98. С. 74 - 78.

· Ципленков Д.В. Проблемы электрических систем с распредленной генерацией/ Д.В. Ципленков, А.А. Суворкін // Наук.-техн. збірник Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: 2018. Вип. 100. С. 14 - 19.

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

Електротехніка (для 131, 132, 133, 274 спеціальностей)

Основи вітроенергетики (141-ї спеціальності)

Електричні машини (для 141-ї спеціальності)

Основи та термінологія у галузі електроенергетики (для 035-ї спеціальності)

Магістратура

Математичне, комп'ютерне та фізичне моделювання в енергетиці (для 141-ї спеціальності)

Мікропроцесорні системи керування та захисту (для 141-ї спеціальності)

Аспірантура (141-ша спеціальність)

Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки

Проблематика побудови та експлуатації складних систем розподіленої генерації

Системи електропостачання та електрообладнання потужних технологічних і технічних комплексів з особливими умовами експлуатації

Кімн. 1/43. тел. (056) 370-13-92, внутр. 2-92

E-mail: tsyplenkov.d.v@nmu.one


© 2006-2021 Інформація про сайт